logo f
|
Стекнување право на користење на домен со наследување и со отстапување на домен

Доколку регистрантот престанал да постои, правните наследници можат да побараат стекнување на право на користење на доменот, односно пререгистрација на постојниот домен и упис на свое име во регистарот.

Со барањето за регистрација, мора да се поднесе и дополнителна документација, како правосилен акт со кој се докажува правото за наследување.

Регистрантот на доменот може со поднесување на Барање за домен (Бришење на доменот), да се откаже од правото на користење на доменот. Во моментот на давање на барањето кај Регистрарот, доменот се брише и може да се регистрира од друго лице во постапка за регистрација на домен.

За решавање на спорови во врска со регистрација на домени надлежна е постојаната арбитража при МАРнет во согласност со Правилникот за арбитражна постапка за решавање на спорови при регистрација на домени.