logo f
|
Промена на податоци на регистрирани домени

Името на доменот НЕ МОЖЕ да се промени.

Регистрарот може да изврши промена во регистарот на домени, по барање на контактот за доменот и тоа:

  • ● Промена на податоци за регистрант може да врши регистрант кај регистрар со доставување на писмено Барање за домен.
  • ● Промена на адмнистративен контакт може да врши регистрантот или самиот административен контакт.
  • ● Промена на технички контакт може да врши регистрантот или самиот технички контакт.
  • ● Промена на именските опслужувачи може да врши регистрантот, административниот или техничкиот контакт.
  • ● Промена на регистрант може да врши само регистрантот заедно со новиот регистрант.
  • ● Регистрантот е единствениот контакт кој е овластен за бришење на доменот.
  • ● Промена на идентификатор (клуч) за контакт, не може да се направи.
  • ● Идентификатор (клуч) за листата на именски опслужувачи не може да се промени.
  • ● Идентификатор (клуч) за сет на клучеви, не може да се промени.


Промени податоци